Willy Segers

Burgemeester

Vlottere uitwisseling van informatie om criminaliteit beter aan te pakken: “Door nabijheid van Brussel moeten we alle middelen kunnen inzetten”

In Dilbeek werd het protocolakkoord ‘bestuurlijke handhaving criminaliteit en onveiligheid’ goedgekeurd en ondertekend. Dit akkoord regelt de informatie-uitwisseling tussen het lokaal bestuur (gemeente Dilbeek en OCMW), het openbaar ministerie (parket en arbeidsauditoraat) en politie (PZ Dilbeek en Federale politie) met het oog op een goede handhaving van de openbare orde, het voorkomen van misdrijven en een integrale en geïntegreerde aanpak van onveiligheid.

Het protocolakkoord werd ondertekend door de procureur des Konings en de arbeidsauditeur van Halle-Vilvoorde, de burgemeester en de algemeen directeur van Dilbeek, de korpschef van de politiezone Dilbeek en de directeur-coördinator en de gerechtelijk directeur van de federale politie van Halle-Vilvoorde.

“Met de komst van het nieuwe protocolakkoord, kan er makkelijker en sneller informatie uitgewisseld worden. Hierdoor kan er vooral korter op de bal gespeeld worden en dit onder toezicht van het openbaar ministerie,” zegt burgemeester van Dilbeek Willy Segers (N-VA).

De domeinen waarover informatie kan uitgewisseld worden, zijn de volgende:
• horeca en drankgelegenheden
• nacht- en belwinkels
• sociale fraude & subsidiefraude, misbruik van vennootschapsstructuren
• identiteitsfraude
• leefmilieu, ruimtelijke ordening en/of stedenbouw
• leefmilieu (vergunning en vervuiling) en geluidsoverlast
• huisjesmelkerij, leegstand, inbreuken wooncode
• schijnhuwelijk en illegaal verblijfdomiciliefraude

Het speerpunt van deze informatie-uitwisseling is het casusoverleg waarbinnen de betrokken partners, na het tekenen van een geheimhoudingsverklaring, specifieke casussen kunnen bespreken en een multidisciplinaire aanpak uitrollen.

Uit zo’n casusoverleg kan een bestuurlijke controleactie (of flexactie) voortvloeien, waarbij met alle relevante partners (zoals de deskundigen milieu, stedenbouw en ruimtelijke ordening van de gemeente, sociale inspectiediensten, douane, brandweer en politie) ter plaatse wordt  gegaan om de nodige vaststellingen te doen en eventuele verdere maatregelen op te leggen, elk vanuit zijn discipline en bevoegdheidsdomein.

Het doel van deze samenwerking is een dam opwerpen tegen ondermijnende criminaliteit, voorkomen dat criminele organisaties door de overheid gefaciliteerd worden in hun criminele doelstellingen, voorkomen dat er vermenging ontstaat tussen de onder- en bovenwereld en de economische machtsposities doorbreken die zijn opgebouwd met illegaal vergaard kapitaal.

Burgemeester Willy Segers (N-VA): “Met de nabijheid van grootstad Brussel is het belangrijk om als lokaal bestuur alle beschikbare middelen te kunnen aanwenden om criminele praktijken in te dijken,” zegt Willy Segers.

Bron: persmededeling Gemeente Dilbeek

E-MAIL

Scroll naar boven